Misja i wizja szkoły

„I ty, i twój autor, którego wystawiasz, i widz z teatralnej sali idzie czasem dalej, gdzieś indziej, niż myślisz.”

— Jerzy Szaniawski

Wyobraźnia to zdolność do tworzenia w świadomości czegoś nowego w stosunku do poprzednio przeżytych doświadczeń. Wspomaga myślenie, ale także myślenie jest wspomagane przez wyobraźnię. Jej funkcję w naszym życiu trudno przecenić, gdyż przejawia się ona w niemal każdej ludzkiej aktywności. Dzięki wyobraźni możemy poznawać takie zjawiska, procesy i fakty, jakich nigdy nie zdołamy doświadczyć. To dzięki wyobraźni ludzkość idzie do przodu. Czy jest coś co bardziej rozwija wyobraźnię niż teatr?

W naszym rozumieniu edukacja kulturalna jest jednym z najważniejszych elementów budowania świadomego i mądrego społeczeństwa obywatelskiego. Wychowanie do kultury i przez kulturę pomaga młodemu człowiekowi zrozumieć otaczający go świat, innych ludzi, samego siebie oraz przygotować do rozwiązywania przyszłych problemów nie tylko osobistych, ale także społecznych i ekonomicznych.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.

Misją szkoły jest również kształtowanie, rozwijanie i doskonalenie podstawowych płaszczyzn ludzkiego życia poprzez edukację teatralną rozumianą jako wychowanie przez teatr, jak i wychowaniem do odbioru teatru. Edukacja teatralna jest procesem oddziaływania na człowieka i zmieniania go za pomocą synkretycznej sztuki, posługującej się złożonym systemem kodów językowych i pozajęzykowych wpływających na intelekt, zmysły i emocje, realizowanym na trzech płaszczyznach: tworzenia, odbioru sztuki i zdobywania wiedzy. Edukacja teatralna w szkole kształtuje, rozwija i doskonali podstawowe płaszczyzny ludzkiego życia: intelektualną, emocjonalną, społeczną, etyczną i estetyczną.

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

Hej! Jak podoba ci się nasza nowa strona internetowa?